Author - admin

รางวัล “ASEAN AWARD 2016 ”สาขาการศึกษา

อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ธรรมาภิบาลสิงห์ทอง” สาขาผู้บริหารพัฒนาสถาบันการศึกษาดีเด่นแห่งปี ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อน การพัฒนาความเข็มเเข็งของประเทศ โดย สว.นท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศ โดย สว.นท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “สยามไอยรา” สาขาสถาบันการศึกษาดีเด่น

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “สยามไอยรา” สาขาสถาบันการศึกษาดีเด่น จาก ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) มาลิณียุคล มงคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในงานประทานรางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประเทศไทย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร

รางวัล “พิฆเนศวร” ปี 2559

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล “พิฆเนศวร” ปี 2559 ประเภทบุคคล สาขาผู้ส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้ดีเด่น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “สิริวิชญากร” และ อาคาร “นวัตปัญญา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “สิริวิชญากร” และ อาคาร “นวัตปัญญา” เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 15.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงเปิดอาคารสิริวิชญากร ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารสูง 6 ชั้น สำหรับจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารซึ่งมีความหมายว่า “อาคารซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งผู้รู้ อันเป็นมงคล” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคาร

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2557