Author - admin

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลตัวอย่างแห่งชาติ” สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

สภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “วชิรนุสรณ์” ปูชนียบุคคล “ตัวอย่างแห่งชาติ” สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล“รางวัลแห่งแผ่นดิน”

งานประสาทเกียรติ “ปรัชญานิยม” โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบ “รางวัลแห่งแผ่นดิน” เพื่อแสดงว่ารองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นบุคคลตัวอย่าง , บุคคลคุณภาพ , ผู้มีผลงานดีเด่น สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น” ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลสำเภาทอง

สมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน (ประเทศไทย) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “สำเภาทอง” สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “คนดีเด่นแห่งปี” รางวัล เพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช 2562

บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “คนดีเด่นแห่งปี” รางวัล เพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช 2562 สาขา ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562 สาขา “การศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น” สาขา “บริการวิชาการแก่สังคม” Best Practice Awards 2019 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 2562

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562 สาขา “ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพิธีประกาศสดุดีเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กาภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1

งานประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี โดย พลเอกอภิชาต เทียบศรไชย ราชองครักษ์พิเศษ มอบรางวัล “Naga Awards” ครั้งที่ 1 บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภท “ข้าราชการ” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย ร่วมกับสภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร                  

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลราษฎร์บัณฑิต

โครงการ NEWS VOTE โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มอบรางวัล “ราษฎร์บัณฑิต” (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย) ปี 2561 สาขา “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสหชมรมร่วมพัฒนาไทย (เครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชน) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร