Monthly Archives - มกราคม 2021

ปีการศึกษา 2559-2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร