Monthly Archives - พฤษภาคม 2020

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “การศึกษาแห่งปี”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “การศึกษาแห่งปี” ในงานประกาศรางวัล 2020 NEWS AWARDS JOURNALISTDAY 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการนักข่าวไทย ชมรมสมพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สภาสื่อมวลชนไทย สหชมรมร่วมพัฒนาไทยและชมรมนักข่าวธุรกิจ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร