รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”

สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
มอบรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”(ฅนคุณภาพแห่งปี 2562)
สาขา “นักบริหารการศึกษาดีเด่น”
ให้แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้