รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลตัวอย่างแห่งชาติ” สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

สภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย
มอบรางวัล “วชิรนุสรณ์”
ปูชนียบุคคล “ตัวอย่างแห่งชาติ”
สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้