รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล“รางวัลแห่งแผ่นดิน”

งานประสาทเกียรติ “ปรัชญานิยม”
โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
มอบ “รางวัลแห่งแผ่นดิน”
เพื่อแสดงว่ารองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นบุคคลตัวอย่าง , บุคคลคุณภาพ , ผู้มีผลงานดีเด่น
สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น”
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้