รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลสำเภาทอง

สมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน (ประเทศไทย)
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
“สำเภาทอง” สาขา
“ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้