Monthly Archives - พฤศจิกายน 2019

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” (Thai Awards)

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” (Thai Awards) สาขา “นักส่งเสริมพัฒนาและบริหารการศึกษาดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาการนักข่าวไทยและชมรมสวยสดใสด้วยใจรัก ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง” สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน(ประเทศไทย) ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”

สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”(ฅนคุณภาพแห่งปี 2562) สาขา “นักบริหารการศึกษาดีเด่น” ให้แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลตัวอย่างแห่งชาติ” สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

สภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “วชิรนุสรณ์” ปูชนียบุคคล “ตัวอย่างแห่งชาติ” สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล“รางวัลแห่งแผ่นดิน”

งานประสาทเกียรติ “ปรัชญานิยม” โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบ “รางวัลแห่งแผ่นดิน” เพื่อแสดงว่ารองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นบุคคลตัวอย่าง , บุคคลคุณภาพ , ผู้มีผลงานดีเด่น สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น” ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลสำเภาทอง

สมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน (ประเทศไทย) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “สำเภาทอง” สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร