รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)
เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น
“ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562
สาขา “การศึกษาดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้