Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2019

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น” สาขา “บริการวิชาการแก่สังคม” Best Practice Awards 2019 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 2562

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562 สาขา “ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพิธีประกาศสดุดีเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กาภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร