รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” (Thai Awards)

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” (Thai Awards) สาขา “นักส่งเสริมพัฒนาและบริหารการศึกษาดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาการนักข่าวไทยและชมรมสวยสดใสด้วยใจรัก ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง” สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน(ประเทศไทย) ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”

สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”(ฅนคุณภาพแห่งปี 2562) สาขา “นักบริหารการศึกษาดีเด่น” ให้แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลตัวอย่างแห่งชาติ” สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

สภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “วชิรนุสรณ์” ปูชนียบุคคล “ตัวอย่างแห่งชาติ” สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล“รางวัลแห่งแผ่นดิน”

งานประสาทเกียรติ “ปรัชญานิยม” โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบ “รางวัลแห่งแผ่นดิน” เพื่อแสดงว่ารองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นบุคคลตัวอย่าง , บุคคลคุณภาพ , ผู้มีผลงานดีเด่น สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น” ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลสำเภาทอง

สมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน (ประเทศไทย) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “สำเภาทอง” สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “คนดีเด่นแห่งปี” รางวัล เพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช 2562

บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “คนดีเด่นแห่งปี” รางวัล เพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช 2562 สาขา ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562 สาขา “การศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น” สาขา “บริการวิชาการแก่สังคม” Best Practice Awards 2019 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 2562