ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

ดร.อาลัย

รศ. ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ผดุงชาติ

อาจารย์ ดร.ผดุงชาติ ยังดี

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประสิทธิ์

ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
 • คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์โกวิท

อาจารย์โกวิทย์ ไกยสิทธิ์

 • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
 • คณะครุศาสตร์
อาจารย์ดวงใจ

ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
อาจารย์สิทธิชัย

อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ดีล้น

 • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
 • คณะครุศาสตร์
อาจารย์นงลักษณ์

ผศ.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
 • คณะวิทยาการจัดการ
คุณพูนสุข

นางพูนสุข แก้ววงศ์

 • ลูกจ้างประจำ
 • ประจำกองคลังและทรัพย์สิน
คุณอาวรณ์

นางอาวรณ์ รถมณี

 • ลูกจ้างประจำ
 • ประจำงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
คุณทองใบ

นางทองใบ ผิวจันทา

 • กองอาคารสถานที่และบริการ
คุณเพื่อ

นายเพื่อ ปูประโคน

 • กองอาคารสถานที่และบริการ

กำหนดการ งาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 2561”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

18.00 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
– รับประทานอาหาร
– ดนตรีบรรเลง
18.30 น. – ผู้เกษียณอายุราชการประจำที่ซุ้มและรับของที่ระลึกในหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
19.00 น. – นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมมอบของที่ระลึก – รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบของที่ระลึก
– นายกสภาและรักษาราชการแทนอธิการบดีถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ
– ผู้มีเกียรติภายนอกมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
20.00 น. – ชุดการแสดงมุทิตาจิต จากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20.30 น. – วีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ
21.00 น. – ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก
20.20 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติขึ้นมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
21.45 น. – ร่วมร้องเพลง และถ่ายภาพร่วมกัน
22.30 น. – ปิดงาน

แชร์ข่าวนี้