Monthly Archives - กันยายน 2018

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลราษฎร์บัณฑิต

โครงการ NEWS VOTE โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มอบรางวัล “ราษฎร์บัณฑิต” (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย) ปี 2561 สาขา “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสหชมรมร่วมพัฒนาไทย (เครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชน) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร