รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานเกียรติบัตร
“สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561” เนื่องในวันสตรีไทย แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้