รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี 2561

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
มอบรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี 2561”
สาขา “บริหารการศึกษา” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและคณะกรรมการรางวัลไทย
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องชัยราชพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้