Monthly Archives - สิงหาคม 2018

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร “สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561” เนื่องในวันสตรีไทย แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี 2561

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี 2561” สาขา “บริหารการศึกษา” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและคณะกรรมการรางวัลไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องชัยราชพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

หอจดหมายเหตุได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561

ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับคณะ ชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะครุศาสตร์ ชมเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับหน่วยงาน ชนะเลิศ สำนักงานต่างประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิต รองชนะเลิศอันดับ 2 หอจดหมายเหตุ ระดับสาขาวิชา ชนะเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยเกณฑ์ในปีนี้ แบ่งเป็น 50/50 คือ 1.คะแนนจากคณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน 2.คะแนนที่วัดจาก Google Search Console ประกอบด้วย จำนวนการคลิกทั้งหมด, การแสดงผลทั้งหมดบนเว็บไซต์ google,จำนวนลิ้งก์ที่ลิ้งก์มายังเว็บไซต์ และจำนวนของไฟล์ที่ปรากฏใน Dspace