รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลคนดีศรีอีสาน

โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค
มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน ปี 2561”
สาขา “การศึกษาดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบบุคคลที่ยอมรับของจังหวัดและสังคม
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้