Monthly Archives - กรกฎาคม 2018

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลคนดีศรีอีสาน

โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน ปี 2561” สาขา “การศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบบุคคลที่ยอมรับของจังหวัดและสังคม ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร