ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรมอ่านสะสมแสตมป์และของที่ระลึก

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน “ยืมหนังสือสะสมแสตมป์ แลกของที่ระลึก”

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุดและปลูงฝังนิสัยรักกการอ่านให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมยังบริการผู้ใช้ให้ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้อย่างเต็มที่่ และสร้งปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

เงื่ิอนไข 

เมื่อคืนหนังสือ (Check in) ตามกำหนด รับแสตมป์ 1 ดวง ต่อ 1 เล่ม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษา ป บัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กรณีอาจารย์และบุคลากรเมื่อยืมหนังสือออก (Check on) รับแสตมป์ 1 ดวง ต่อ 1 เล่ม

อาจารย์และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และอาจารย์สัญญาจ้าง

เริ่มสะสม วันนี้ – 18 พฤษภาคม 2561 

“ของที่ระลึก หมดแล้วหมดเลย”

แชร์ข่าวนี้