Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2018

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “นักพัฒนาดีเด่น 2561”

โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างผู้บริหาร นักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล “นักพัฒนาดีเด่น 2561” AEC-TOP CEO AWARD 2018 สาขา “การศึกษา” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยชมรมพัฒนาการไทย-อาเซียน ร่วมกับสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ