รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล”สถาบันการศึกษาดีเด่น”

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน
มอบรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น
(THAILAND BEST EDUCATION & CEO AWARDS 2017)
สาขา “สถาบันการศึกษาดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย
(Asean Network-Thailand)

แชร์ข่าวนี้