Monthly Archives - พฤศจิกายน 2017

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล”สถาบันการศึกษาดีเด่น”

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน มอบรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น (THAILAND BEST EDUCATION & CEO AWARDS 2017) สาขา “สถาบันการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย (Asean Network-Thailand)