Monthly Archives - กันยายน 2017

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล”นักพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

โครงการประกาศรางวัลศักยภาพบุคคลคุณภาพและผลงานดีเด่นแห่งปี (ASEAN PLUS AWARD 2017) สาขา “นักพัฒนาการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน