รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

อธิการบดี รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง”

อธิการบดี รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง”
สาขา “นักบริหารพัฒนาการศึกษาดีเด่น”
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง”ประจำปี 2560 สาขา “นักบริหารพัฒนาการศึกษาดีเด่น” จาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าราชการไทยที่ดีเพื่อเป็นคนของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้