Monthly Archives - มกราคม 2017

อธิการบดีได้รับรางวัล “ASEAN AWARD 2016 ”สาขาการศึกษา”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ASEAN AWARD 2016” สาขาสาขาการศึกษา ในโครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดยเครือข่ายอาเซียน – ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559