Monthly Archives - พฤษภาคม 2016

รางวัล “แสงดาวแห่งความดี”สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่น

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “แสงดาวแห่งความดี” สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่นแห่งปี 2559 โดย สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559