รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล “ASEAN AWARD 2016 ”สาขาการศึกษา

อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ธรรมาภิบาลสิงห์ทอง”
สาขาผู้บริหารพัฒนาสถาบันการศึกษาดีเด่นแห่งปี ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อน
การพัฒนาความเข็มเเข็งของประเทศ
โดย สว.นท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

แชร์ข่าวนี้