Monthly Archives - เมษายน 2016

รางวัล “ASEAN AWARD 2016 ”สาขาการศึกษา

อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ธรรมาภิบาลสิงห์ทอง” สาขาผู้บริหารพัฒนาสถาบันการศึกษาดีเด่นแห่งปี ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อน การพัฒนาความเข็มเเข็งของประเทศ โดย สว.นท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559