รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศ โดย สว.นท.
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

แชร์ข่าวนี้