Monthly Archives - มีนาคม 2016

รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศ โดย สว.นท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559