รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล “พิฆเนศวร” ปี 2559

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล “พิฆเนศวร” ปี 2559
ประเภทบุคคล สาขาผู้ส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้ดีเด่น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

แชร์ข่าวนี้