หนังสือภูมิหลัง

วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

15 ปีวิทยาลัยครูบุรีรัมย์

สายใยแห่งรักและผูกพัน 25ปี
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ภูมิปัญญา 25 ปีราชภัฎบุรีรัมย์

30 ปีสถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

36 ปีจากวิทยาลัยครู
สู่
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

40 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์