ภาระงาน

ภาระงานจดหมายเหตุ

  • รับผิดชอบดูแลห้องจดหมายเหตุให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
  • บริการสารสนเทศด้านประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า (มาด้วยตนเอง/โทรศัพท์) บริการผ่าน Website และให้บริการยืม-คืนหนังสือเอกสารจดหมายเหตุ
  • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • วิเคราะห์จัดหมวดหมู่หนังสือจดหมายเหตุ
  • ประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศด้นจดหมายเหตุ โสตทัศนจดหมายเหตุให้เป็นระบบ
  • ดูแล Website จดหมายเหตุ
  • วิทยากรนำชมห้องจดหมายเหตุ