บุคลากร


บุคลากร

นางสาวนาฏนลิน บุญโชติวิวัฒน์

คณะกรรมการดำเนินงานหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– คณะกรรมการดำเนินงานจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
– คณะกรรมการดำเนินงานออกเเบบตกเเต่งสถานที่หอจดหมายเหตุ
– คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ