ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายวิชา อัตศาสตร์ 
(อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๙)
2. ดร.บัณฑิต วงศ์แก้ว
(อธิการ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๓)
3. รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์
(อธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๘)
4. ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
(อธิการ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐)
5. รศ.วันชัย วัฒนกุล
(อธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒)
6. รศ.ดร.ประหยัด ลักษณะงาม
(อธิการ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๖)
7. ผศ.ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์
(อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๕) 
8. รศ.โกวิท เชื่อมกลาง
(อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖ –๒๕๕๕) 
9. รศ.มาลิณี จุโฑปะมา
(อธิการบดีปัจจุบัน)