คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.ต.ต.ชัยเดช ปานรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์

 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์

 ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพลกฤต เนาว์ประโคน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา