คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัย

 •  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 •  อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 •  อดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 • นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (Institute of Future Studies for Development)
 • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซิมบับเว ประจำประเทศไทย
 • อดีตนักวิชาการประจำวิทยาลัยธุรกิจ (Said Business School)
  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
 • อดีตอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดี

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์