คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีรศ.มาลิณี จุโฑปะมา

ที่ปรึกษาอธิการบดีรศ.โกวิท เชื่อมกลาง ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์

รองอธิการบดีผศ.สุพัตรา รักการศิลป์
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน
ฝ่ายบริหาร
อาจารย์อัญญา มธุรเมธา
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
และพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์โกวิท   วัชรินทรางกูร ดร.ธนพล ตีรชาติ
อ.วิชชา นาจำปา อาจารย์พิสมัย ประชานันท์
อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง

คณบดีผศ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา
บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.วีระ เนตรทิพย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.พัชรี กุลฑานันท์
คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้อำนวยการอาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผศ.ดร.สมศักดิ์   จีวัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
สำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เชาว์ การวิชา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ผู้แทนคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยนางกิติสา วงศ์คำ
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
อาจารย์ ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.บุญเสนอ ตรีวิเศษ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย
ผศ.น.สพ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ สมพร กระออมแก้ว
ผู้แทนคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย