คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

 

ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์

ที่ปรึกษาอธิการดี
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ดร.กระพัน ศรีงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน

 รองธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา

รองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์อัญญา มธุรเมธา

 

 ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์โกวิท วัชรินทรางกูร

 ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์วิชชา นาจำปา

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์

 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา

 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
อาจารย์ดร.เชาวลิต สิมสวย

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เชาว์ การวิชา

 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.วีระ เนตราทิพย์

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

 คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ดร.ชำนาญ บุญวงศ์

 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นางกิติสา วงศ์คำ

ผู้แทนคณาจารย์
ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย

ผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

ผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน

ผู้แทนคณาจารย์
ผศ.นสพ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี